Omvärlden

Föränderlig marknad kräver aktör med hållbar idé

Nordisk Renting är sedan decennier den ledande aktören när det gäller rentingupplägg i Norden.

Det finns andra kapitalstarka investerare som är intresserade av att satsa på fastigheter, men för kunden ger en renodlad försäljning kombinerad med en traditionell hyreslösning inte samma kontroll över fastigheten, eftersom återköpsrätten saknas.

Principen bakom renting är mycket enkel, men modellen ställer krav på parterna. Matchningen mellan säljare och köpare måste vara rätt.

Rentingföretaget åtar sig ett stort finansieringsansvar och behöver antingen en stark ägare eller en grupp ägare. Samtidigt har de nordiska storbankerna genom strategiska beslut lämnat fastighetsmarknaden som direkta ägare. Kompetensen som är nödvändig för att göra affärerna har vattnats ur i Norden.

Nordisk Rentings affärskoncept har visat sig uthålligt. Företaget har gått starkt ur tre stora orosperioder: fastighetskrisen i början av 1990­talet, IT­kraschen vid millennieskiftet och finanskrisen som inleddes 2009. Hela tiden med bibehållen finansiell styrka och spjutspetskompetens.