Vem renting passar för

Fastighetens strategiska värde avgörande faktor

Renting är en skräddarsydd nischprodukt snarare än en traditionell försäljnings- eller hyreslösning.

Rentingmodellen passar kunder vars fastigheter har en stor strategisk betydelse för verksamheten på lång sikt. Det kan röra sig om specialfastigheter, fastigheter som är intimt förknippade med företagets varumärke eller sådana som rymmer viktiga samhällsfunktioner. Det ska vara objekt som är strategiskt viktiga för kunden.

Det geografiska läget inom landet spelar mindre roll. Samarbeten på mindre orter kan vara högintressanta. Standardiserade kontorsfastigheter i citylägen lämpar sig sällan för rentingupplägg.

Privat sektor

För de privata företagen är den främsta drivkraften bakom rentinglösningar att uppnå affärsmässiga mål och att öka avkastningen på det egna kapitalet via koncentration till kärnverksamheten.

Ett rentingsamarbete löper över många år och bygger på ömsesidigt förtroende. Upplägget passar stabila, solida företag.

Offentlig sektor

Genom att skapa långsiktigt hållbara kund­ lösningar inom den offentliga sfären kan Nordisk Renting bidra till ökad samhällsnytta, där frigjort kapital investeras i verksamheter som skola, vård och omsorg, vilket vi ser som mycket positivt.

För stat, kommuner och landsting är renting ett attraktivt alternativ till skattehöjningar, ökad skuldsättning eller att fastigheten säljs i en traditionell försäljning. Det senare skapar osäkerhet om inflytandet över lokaler som behövs för service till allmänheten.

Rentinglösningarna har fördelen att vara politiskt neutrala. Å ena sidan tillmötesgås intressen som vill sälja tillgångar för att frigöra kapital. Å andra sidan behåller skattebetalarna kontrollen över lokalerna.