Detta är renting

Gör det möjligt att sälja fastigheten och ha den kvar

Renting handlar om att sälja, nyttja och köpa en och samma fastighet.

Upplägget är en kombination av att ha tillgång till rätt lokaler för sin verksamhet, behålla kontrollen över dessa lokaler på lång sikt samt att ordna finansiering.

Vår kund säljer sin fastighet till oss och tecknar ett långfristigt avtal för att disponera den mot ersättning. Kunden får möjlighet att köpa tillbaka fastigheten. Affären kan även genomföras i samband med nybyggnation.

Upplägget är ett alternativ till att sälja sin fastighet och lämna över den till en ny ägare. Skillnaden ligger i att det alltid finns en möjlighet att ta tillbaka ägandet till ett förutbestämt pris och exempelvis sälja fastigheten för att realisera värdestegringen.

Rentinglösningen ger kunden fortsatt bestämmanderätt över fastigheten. Tillgången till strategiskt viktiga lokaler säkras och inflytandet över dem finns kvar. Kapital frigörs för investeringar i kärnverksamheten. Skuldsättningsgraden minskar och bankutrymmet hålls intakt.

Lösningen passar för solida bolag och samhällsaktörer vars fastigheter har en stor strategisk betydelse för verksamheten.