Samverkan inom vården för boende i Kramfors

Många av Nordisk Rentings affärer genomförs i samverkan mellan flera parter, till exempel olika samhällsaktörer inom vård och omsorg. Sådana samverkanslösningar föregås inte sällan av organisatoriska eller strukturella förändringar, där Nordisk Renting kan träda in för att fylla funktionen som en neutral fastighetsägande part.

I Kramfors samverkar kommunen och Landstinget Västernorrland genom att båda driva verksamhet i den fastighet som Nordisk Renting tog över 2005. Fastigheten rymmer ett vård- och omsorgsboende, som drivs av kommunen, och en vårdcentral, med landstinget som huvudman. Därmed är aktörerna likvärdiga hyresgäster och kan helt fokusera på vård och omsorg.

Bakgrunden till upplägget är den så kallade Ädelreformen 1992, som flyttade ansvaret för äldreomsorgen från landstinget till kommunen. Byggnaden i Kramfors fördes då över från landstinget till kommunen. Detta var till en början oproblematiskt, men komplicerades då det blev nödvändigt att renovera och förnya vårdcentralens lokaler för 100 miljoner kronor.

– Renoveringen hamnade i den kommunala budgeten, i och med att vi ägde fastigheten. Genom affären med Nordisk Renting löste vi problemet och minskade kommunens lånebörda. Därmed får vi lägre skuldbörda och bättre villkor på andra lån, berättade det dåvarande kommunalrådet i Kramfors, Christer Nilsson, i samband med affären.

Nordisk Renting har lång erfarenhet av samarbeten med kommuner och landsting och är pionjärer på området. Redan på 1990-talet började företaget investera i vård- och omsorgsboenden.

Gemensam satsning för gamla i Dalarna

Nordisk Renting kan anta rollen av neutral, långsiktig fastighetsägande part i samband med organisatoriska eller strukturella förändringar, bland annat inom den offentliga sektorn.

I Dalarna, liksom runtom i övriga landet, inleddes en stor omställning i samband med att den så kallade Ädelreformen genomfördes 1992. Ansvaret för äldreomsorgen flyttades då från landstingen till kommunerna. Det fick konsekvenser även för fastighetsägandet.

Landstinget Dalarna och kommunerna i regionen hade svårt att enas om vem som skulle äga fastigheterna. Det var ett ekonomiskt dilemma som begränsade både investeringsmöjligheter och låneutrymme. Problemet löstes när Nordisk Renting 2001 förvärvade totalt 18 fastigheter i fem kommuner av landstinget.

Genom uppgörelsen med Nordisk Renting frigjorde Landstinget Dalarna kapital för satsningar inom primär- och akutsjukvård.

Gagnef är en av de kommuner där vårdcentralen delar fastighet med vård- och omsorgsboendet. Situationen med två olika huvudmän hade blivit komplicerad när äldreboendet behövde renoveras.

– Men i och med att Nordisk Renting var med, och fler parter blev involverade, fick vi större kraft i insatserna för att hitta en långsiktig lösning, sa Anders Ahlgren (C) i Gagnefs kommun i samband med att rentinglösningen skapades.

Med Nordisk Renting som ägare blev kommunen och landstinget likvärdiga avtalsparter, båda med rätt att långsiktigt disponera sina lokaler. Vård- och omsorgsboendet moderniserades med enkelrum och bättre sanitära utrymmen. Läget är lika vackert som tidigare, där Öster- och Västerdalälven flyter samman och bildar Dalälven.

Klimatanpassning för Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har som mål att systematiskt arbeta med klimatfrågor. Alternativet solenergi ska alltid beaktas.

Det stora Regionarkivet i Vänersborg fick 2014 cirka 1 000 kvadratmeter solceller på taket. På tio år ska investeringen i en av Sveriges största takmonterade solcellsanläggningar ha betalat sig, och Regionarkivet räknar med att ekonomin i satsningen blir god.

I Regionarkivet lagras i första hand material från vården. Det handlar framför allt om papper, men även röntgenfilm och digitalt material.

Varje år tillkommer flera hyllkilometer patientjournaler, diarieförda handlingar, personalakter, skolbetyg etc. Regionen sparar patientjournaler för all framtid, vilket går längre än lagens krav. Det främjar forskningen, men också invånarna direkt. När någon söker vård för ett ont knä kan doktorn ta fram röntgenbilder från patientens motorcykelolycka 25 år tidigare.

Arkivet är resultatet av en samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Fastigheten ägs av Nordisk Renting, med Arkivnämnden som avtalspart. Tillsammans med byggföretaget Skanska vann Nordisk Renting en offentlig upphandling om fastigheten 2005. Huset stod klart 2008.

Miljöaspekterna har varit viktiga ända sedan planeringen av huset, som är ett passivhus med en mängd lösningar för att minimera energiförbrukningen och skapa ett jämnt klimat.

Vid sidan av solcellsanläggningen har flera tilläggsinvesteringar i form av utbyggnader gjorts.

Nystartad kommun fick nybyggt hus

Nya kommuner skapas inte varje dag, men 2003 inträffade ändå detta. Knivsta blev självständigt, efter att ha varit en del av Uppsala. Läget nära Arlanda och goda kommunikationer till Stockholm och Uppsala lockar många inflyttare till den unga kommunen.

– Självständigheten och tillväxten gör att vi har behov att bygga ut kommunens service. Samtidigt vill vi inte ta stora lån, men vad det innebär av sårbarhet för villkorsändringar etc. Inför satsningen på kommunhuset valde vi därför att avstå från att äga fastigheten själva, berättade Knivstas första kommunalråd Göran Nilsson i samband med skapandet av ett helt nytt kommunhus, en samlingsplats för invånarna med bibliotek, kafé och kommunens kundtjänst.

Inför projektet gjordes en offentlig upphandling, som vanns av byggföretaget NCC och Nordisk Renting. NCC stod för markanskaffning och byggnation. När bygget blev klart tog Nordisk Renting över som fastighetsägare och tecknade avtal med kommunen om ett långsiktigt rentingavtal. Kommunen disponerade fastigheten och fick möjligheten att köpa tillbaka den.

Det är en fördel för oss att behålla kontrollen över ägandet genom köpoptionen

Göran Nilsson

 

Gotland säkrade kommunal service

– Det är viktigt att vi har ett bra samarbete med vår fastighetsägare. Som chef för en verksamhet med samhällsservice måste jag vara säker på att bli respekterad och tagen på allvar i frågor som rör fastigheten, säger Tingsbrogårdens enhetschef Mia Löfgren.

På Tingsbrogården bor 32 personer, alla äldre och demenssjuka, i varsin lägenhet. Tidigare var Tingsbrogården dock ett traditionellt äldreboende. Huset ägdes av Gotlands Kommun, numera ombildat till Region Gotland, en kommun med ett utökat ansvar.

I början av 2000-talet stod kommunen inför ett dilemma. Tingsbrogården krävde omfattande renoveringar och tillbyggnader för att kunna drivas vidare som ett modernt demensboende. Projektet behövde finansieras. Lösningen blev att Nordisk Renting tog över som ägare, medan Region Gotland disponerar lokalerna.

Verksamheten i huset är speciell, vilket också påverkar Nordisk Rentings arbete. Sårbarheten är större här än i exempelvis ett kontorshus. Här vistas människor dygnet runt, det är deras hem.

Det kan inte bli mycket fel utan att det till och med blir farligt

Mia Löfgren

Från Nordisk Rentings sida ser man att upplägget med rentinglösningar har en stor potential inom den offentliga sektorn, inte minst när det gäller äldreboenden.

– Investeringsbehovet inom bland annat kommuner är stort. Att frigöra kapital ur fastigheter är ett attraktivt alternativ till skattehöjningar eller ökad skuldsättning, säger Ian Harcourt, Head of Client Management på Nordisk Renting.

 

Lyckat återköp för kommunala Gnestahem

Den som säljer sin fastighet till Nordisk Renting kan köpa tillbaka den vid ett i förväg angivet tillfälle. De allra flesta kunder utnyttjar denna möjlighet. Så gjorde till exempel Gnestahem utanför Södertälje

– Det är väldigt positivt att ha den reträttposten inbyggd i rentingavtalet. När tio år hade gått hade vår situation förändrats och det passade bra att köpa tillbaka fastigheterna. Flexibiliteten i avtalen är en stor tillgång, säger Gnestahems VD, Hans Persson.

När avtalet med Nordisk Renting tecknades var Gnesta Kommun inne i en stark expansion. Investeringsbehoven var stora och en vanlig upplåning skulle fresta på soliditeten för mycket.

– Behovet av kommunal service ökade kraftigt på kort tid och vi behövde kapital. Lösningen blev att sälja två fastigheter med äldreboenden och i stället teckna avtal med Nordisk Renting för att fortsätta disponera lokalerna. Vi frigjorde medel som vi kunde använda för att bland annat bygga en ny förskola, ett nytt boende för personer med särskilda behov samt 50 lägenheter, berättar Hans Persson.

– Vår kommun expanderar fortfarande, men i ett lugnare tempo och vi har mer balans i ekonomin. Vi bygger nu ut servicen i mindre steg. I det läget passar det oss bra att ha tillbaka fastigheterna i egen ägo. För oss har det varit väldigt bra att affären hade en inbyggd kontrollpunkt där vi kunde omvärdera situationen.