Samverkan inom vården för boende i Kramfors

Många av Nordisk Rentings affärer genomförs i samverkan mellan flera parter, till exempel olika samhällsaktörer inom vård och omsorg. Sådana samverkanslösningar föregås inte sällan av organisatoriska eller strukturella förändringar, där Nordisk Renting kan träda in för att fylla funktionen som en neutral fastighetsägande part.

I Kramfors samverkar kommunen och Region Västernorrland genom att båda driva verksamhet i den fastighet som Nordisk Renting tog över 2005. Fastigheten rymmer ett vård- och omsorgsboende, som drivs av kommunen, och en vårdcentral, med regionen som huvudman. Därmed är aktörerna likvärdiga hyresgäster och kan helt fokusera på vård och omsorg.

Genom affären med Nordisk Renting löste vi problemet och minskade kommunens lånebörda

Christer Nilsson kommunalråd

Bakgrunden till upplägget är den så kallade Ädelreformen 1992, som flyttade ansvaret för äldreomsorgen från landstinget till kommunen. Byggnaden i Kramfors fördes då över från landstinget till kommunen. Detta var till en början oproblematiskt, men komplicerades då det blev nödvändigt att renovera och förnya vårdcentralens lokaler för 100 miljoner kronor.

– Renoveringen hamnade i den kommunala budgeten, i och med att vi ägde fastigheten. Genom affären med Nordisk Renting löste vi problemet och minskade kommunens lånebörda. Därmed får vi lägre skuldbörda och bättre villkor på andra lån, berättade det dåvarande kommunalrådet i Kramfors, Christer Nilsson, i samband med affären.

Nordisk Renting har lång erfarenhet av samarbeten med kommuner och landsting och är pionjärer på området. Redan på 1990-talet började företaget investera i vård- och omsorgsboenden.

Klimatanpassning för Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har som mål att systematiskt arbeta med klimatfrågor. Alternativet solenergi ska alltid beaktas.

Det stora Regionarkivet i Vänersborg fick 2014 cirka 1 000 kvadratmeter solceller på taket. På tio år ska investeringen i en av Sveriges största takmonterade solcellsanläggningar ha betalat sig, och Regionarkivet räknar med att ekonomin i satsningen blir god.

I Regionarkivet lagras i första hand material från vården. Det handlar framför allt om papper, men även röntgenfilm och digitalt material.

Varje år tillkommer flera hyllkilometer patientjournaler, diarieförda handlingar, personalakter, skolbetyg etc. Regionen sparar patientjournaler för all framtid, vilket går längre än lagens krav. Det främjar forskningen, men också invånarna direkt. När någon söker vård för ett ont knä kan doktorn ta fram röntgenbilder från patientens motorcykelolycka 25 år tidigare.

Arkivet är resultatet av en samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Fastigheten ägs av Nordisk Renting, med Arkivnämnden som avtalspart. Tillsammans med byggföretaget Skanska vann Nordisk Renting en offentlig upphandling om fastigheten 2005. Huset stod klart 2008.

Miljöaspekterna har varit viktiga ända sedan planeringen av huset, som är ett passivhus med en mängd lösningar för att minimera energiförbrukningen och skapa ett jämnt klimat.

Vid sidan av solcellsanläggningen har flera tilläggsinvesteringar i form av utbyggnader gjorts.

Nystartad kommun fick nybyggt hus

Nya kommuner skapas inte varje dag, men 2003 inträffade ändå detta. Knivsta blev självständigt, efter att ha varit en del av Uppsala. Läget nära Arlanda och goda kommunikationer till Stockholm och Uppsala lockar många inflyttare till den unga kommunen.

– Självständigheten och tillväxten gör att vi har behov att bygga ut kommunens service. Samtidigt vill vi inte ta stora lån, men vad det innebär av sårbarhet för villkorsändringar etc. Inför satsningen på kommunhuset valde vi därför att avstå från att äga fastigheten själva, berättade Knivstas första kommunalråd Göran Nilsson i samband med skapandet av ett helt nytt kommunhus, en samlingsplats för invånarna med bibliotek, kafé och kommunens kundtjänst.

Det är en fördel för oss att behålla kontrollen över ägandet genom köpoptionen

Göran Nilsson

 
Inför projektet gjordes en offentlig upphandling, som vanns av byggföretaget NCC och Nordisk Renting. NCC stod för markanskaffning och byggnation. När bygget blev klart tog Nordisk Renting över som fastighetsägare och tecknade avtal med kommunen om ett långsiktigt rentingavtal. Kommunen disponerade fastigheten och fick möjligheten att köpa tillbaka den.